Despre cesiunea partilor sociale intre asociati

Despre cesiunea partilor sociale intre asociati

Cesiunea partilor sociale intre asociati presupune urmatoarele operatiuni:

 • aprobarea cesiunii in cadrul adunarii generale a asociatilor;

 • incheierea unui contract de cesiune intre asociatul cedent si asociatul cesionar;

 • inscrierea cesiunii in registrul asociatilor societatii;

 • inscrierea cesiunii in registrul comertului.

Cesiunea partilor sociale catre persoane din afara societatii

Transmiterea partilor sociale catre persoane din afara societatii (SNC, SCS, SRL), presupune doua etape:

Etapa I

 • Cerere de depunere si mentionare acte (original);

 • Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/decizia asociatului unic); pentru SNC si SCS, actul modificator se intocmeste in forma autentica (original);

 • Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);

 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Transmiterea partilor sociale va opera doar in condiile in care nu se formuleaza o opozitie din partea creditorilor, a expirat termenul de opozitie prevazut de art. 62 sau, in situatia in care a fost promovata o cerere de opozitie, la data comunicarii hotararii de respingere a acesteia ( art. 202 alin. 2 ind.4).

Etapa a II-a

 • Cerere de inregistrare (original);

 • Dovada publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor/deciziei asociatului unic (confirmarea publicarii se elibereaza de ORC);

 • Daca este cazul, hotararea de respingere a opozitiei formulata la hotararea adunarii generale a asociatilor/decizia asociatului unic;

 • Actul modificator al actului constitutiv (hotararea AGA/decizia asociatului unic sau actul aditional la actul constitutiv); pentru SNC, SCS, GIE, GEIE, actul modificator se intocmeste in forma autentica (original);

 • Actul constitutiv actualizat;

 • Contractul de cesiune, in original (daca actul modificator contine toate clauzele referitoare la drepturile si obligatiile cedentilor si cesionarilor si a fost semnat de acestia, contractul de cesiune nu se mai prezinta);

 • Copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice si dupa caz, de pe certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care dobandesc calitatea de asociati;

 • In cazul dobandirii de parti sociale prin succesiune, se vor depune, dupa caz certificatul de deces si certificatul de mostenitor sau hotararea judecatoreasca irevocabila care atesta aceasta calitate.

 • Declaratiile date pe propria raspundere de catre asociatul unic/noii asociati care prin cesiune sau mostenire au dobandit parti sociale/noii administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original );

 • Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii care intra in societate, in cazul in care transmiterea partilor de interes sau a partilor sociale se efectueaza catre persoane din afara societatii;

 • Certificat, original sau copie certificata si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public, de la registrul in care este inmatriculata persoana juridica din strainatate, care sa ateste existenta acesteia;

 • Daca potrivit actelor de cesiune s-au obtinut castiguri de care cedentul persoana fizica din vanzarea partilor sociale /actiunilor, castiguri determinate ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare, se vor depune si documentele de plata a impozitului pe venit;

Cesiunea isi produce efectele in raport cu tertii din momentul inscrierii in registrul comertului, data pana la care va subzista si raspunderea cedentului. Raspunderea cesionarului va interveni odata cu inregistrarea cesiunii partilor sociale in registrul comertului si pentru viitor.

Nota: In functie de specificul fiecarei spete se pot solicita si alte documente, in afara celor aratate mai-sus.Oferirea unor optiuni viabile si totodata adaptate in functie de complexitatea si elementele de particularitate ale fiecarui caz in parte, sunt singura cale ce asigura reusita in solutionarea problemelor.

Contacteaza-ne →