Documente necesare pentru infiintare SRL

Documente necesare pentru infiintare SRL

Documentele necesare pentru inregistrarea in Registrul Comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii societatii cu raspundere limitata

Operatiuni prealabile

Cererea de verificare disponibilitate și/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferințelor, respectiv de verificare disponibilitate și/sau rezervare emblemă.

Inregistrare

 • Cererea de înregistrare (original);

 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;

 • Declarația-tip pe propria răspundere semnată de asociați sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii pentru activitățile precizate în declarația-tip;

 • Dovada verificării disponibilității și rezervării firmei (original);

 • Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (original);

 • Actul constitutiv (original);

 • Documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social;

 • Cererea adresată ANAF în vederea obținerii certificatului emis de administrația financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinație de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosință asupra aceluiași imobil, cu titlu oneros sau gratuit;

 • Declarația pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis rezultă că sunt deja înregistrate la administrația financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosință asupra aceluiași imobil cu destinație de sediu social;

 • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociați la capitalul social;

 • Declarațiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități (original);

 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);

 • Specimenele de semnătură ale reprezentanților societății (original);

Dacă este cazul:

 • avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 230/2007;

 • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);

 • împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

Notă:

 • În cazul societăților cu răspundere limitată constituite cu asociat unic dacă există aporturi în natură se solicită, în prealabil, numirea de către directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comerțului;

 • In functie de specificul fiecarei spete se pot solicita si alte documente, in afara celor aratate mai-sus.Oferirea unor optiuni viabile si totodata adaptate in functie de complexitatea si elementele de particularitate ale fiecarui caz in parte, sunt singura cale ce asigura reusita in solutionarea problemelor.

Contacteaza-ne →